Szkoła Podstawowa nr 5

INTEGRACJA

Gimnazjum dla dorosłych

INTEGRACJA

UWAGA! Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Co to są pliki cookies?

O nas Gimnazjum dla dorosłych


Ochotnicze Hufce Pracy istnieją od 1958r. – powołane zostały Uchwałą Rady Ministrów 201/58 .


11 października 2011 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach odbyły się uroczystości związane z nadaniem Ochotniczym Hufcom Pracy patronatu Błogosławionego Jana Pawła II.

Ochotnicze Hufce Pracy otrzymały Nagrodę „Pozytywista Roku” za wybitne zasługi dla przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, walkę z bezrobociem oraz w zakresie działalności jej kształcenia i wychowania.

Głównym celem i podmiotem działania Ochotniczych Hufców Pracy od zawsze była młodzież wymagająca troski i pomocy ze strony państwa. Szczegółowe cele, zadania oraz metody ich działalności uległy zmianom i modyfikacjom stosownie do zmian zachodzących w sytuacji społeczno – ekonomicznej i politycznej kraju.
Należy jednak podkreślić, że fundamentalnym zadaniem OHP niezmiennie była i jest praca dla dobra młodzieży.
Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. OHP wykonują zadania państwa w zakresie zatrudniania oraz przeciwdziałania marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także jej kształcenia i wychowania
a w szczególności uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych oraz prowadzenie działalności wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej wśród młodzieży zagrożonej patologiami społecznymi i niedostosowanej społecznie.
Młodzież ma możliwość realizowania swoich zainteresowań poprzez udział w kołach zainteresowań działających w hufcu oraz w organizowanych przedsięwzięciach przez Wojewódzką Komendę OHP takich jak :

Wojewódzka Olimpiada Ekologiczna
Wojewódzki Konkurs Wiedzy Prewencyjnej
Mistrzostwa w Wędkarstwie Spławikowym
Wojewódzkie Zawody Pływackie
Wojewódzkie Mistrzostwa w Tenisa Stołowego
Halowy Turniej Piłki Nożnej
Wojewódzki Konkurs „Grzybobranie na wrzosowej polanie”, którego współorganizotorem jest nasz hufiec.16-19 Hufiec Pracy jest jednostką organizacyjną Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy i funkcjonuje w oparciu o :

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.07.2000 roku w sprawie szczegółowych zadań oraz organizacji i szczegółówych zasad funkcjonowania OHP/Dz.U.Nr 56 poz. 671
 • Zarządzenie Komendanta Głównego OHP Nr 21/BOK z dnia 04.11.1998 r. w sprawie dostosowania struktury organizacyjnej OHP do nowego podziału administracyjnego kraju
 • Zarządzenie Komendanta Głównego OHP Nr 1/BOK z dnia 04.01.1999r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym z dnia 01.12. 1990r. (Dz. U. Z 199r nr 85 poz. 500 z póżniejszymi zmianami
 • Ustawa z dnia 07.09.1991 o Systemie Oświaty (Dz. U. Z 2004 nr 256 poz. 2572)
 • Zarządzenie Komendanta Wojewódzkiego Nr 78 z dnia 15.09.1997 r.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30.12.2004 roku w sprawie szczegółowych zadań organizacji OHP(Dz.U z 2005 nr 6 poz.41)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 roku w sprawie sposobu organizacji uzupełnienie wykształcenia ogólnego młodzieży w OHP oraz zdobywania przez nią kawlifikacji zawodowych ( Dz.U.Nr 262 poz.2604 z dnia 10.12.2004)
 • Ustawa z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U Nr 99 poz.1001)
 • Zarządzenie Komendanta Głównego OHP z dnia 21.04.2011 roku Nr 20/BKG w sprawie wprowadzenia w Ochotniczych Hufcach Pracy jednolitych obowiązujących wzorów: logo,flagi, papieru firmowego, pieczęci firmowych i imiennych, tablic informacyjnych zwenętrznych i wewnętrznych oraz numeracji, symboliki i skrótów podstawowych jednostek OHP
 • Zarządzenie Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy NR 26/BOA z dnia 19.09.2008 roku w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentacji stosowanej w hufcach pracy, środowiskowych hufcach pracy, ośrodkach szkolenia i wychowania oraz centrach kształcenia i wychowania.

« powrót